LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more

Prehlásenie o ochrane údajov

Spoločnosť LANXESS si je vedomá toho, že pri užívaní našej webovej stránky je pre Vás veľmi dôležitá ochrana Vašej súkromnej sféry. Ochranu Vašich osobných údajov neberieme na ľahkú váhu. Preto chceme, aby ste vedeli, kedy a aké údaje ukladáme do pamäti a ako ich používame. Týmto prehlásením o ochrane údajov Vás preto chceme zoznámiť s našimi opatreniami na ochranu údajov.

Evidencia údajov

V zásade je možné, aby ste našu online prezentáciu používali bez zverejnenia Vašich osobných údajov. S cieľom vytvorenia určitej zábezpeky, dochádza pri otvorení našej webovej stránky k ukladaniu určitých údajov na naše servery, a to je napríklad meno Vášho internetového providera; webová stránka, z ktorej k nám prichádzate; webové stránky, ktoré si u nás prezriete a Vaša IP-adresa. Tieto údaje by snáď umožnili identifikáciu, ale v tomto smere sa nevykonáva žiadne zúžitkovanie vzhľadom na osobu. Údaje môžu byť použité za účelom štatistického vyhodnocovania, jednotliví užívatelia zostávajú pritom ale anonymní. Pokiaľ sa údaje poskytujú ďalej pre externé subjekty zo sféry služieb, je dodržanie predpisov na ochranu údajov zaistené prostredníctvom technických a organizačných opatrení.

Zisťovanie a spracovanie osobných údajov

Údaje vzťahujúce sa na osobu sú zisťované len vtedy, keď nám ich dáte dobrovoľne k dispozícii, napr. v rámci registrácie, pri vypĺňaní formulárov alebo pri zasielaní e-mailov, v rámci objednávky produktov alebo služieb, pri dopytoch alebo objednávkach materiálu.

Databáza a jej obsah zostáva v našej spoločnosti a u nášho providera. Ani my a ani nami poverená osoba, nedáva Vaše osobné údaje k dispozícii tretím stranám, a to v nijakej forme; iba že by k tomu existoval Váš súhlas alebo úradné nariadenie.

Účely použitia

O Vás zaevidované osobné údaje použijeme len k tomu, aby sme Vám poskytli požadované produkty alebo služby, alebo k iným účelom, ku ktorým ste nám udelili Váš súhlas, pokiaľ neexistujú žiadne ináč znejúce zákonné ustanovenia.

Právo prístupu a opravy

Všetky údaje vzťahujúce sa na Vašu osobu, ktoré sú u nás uložené, máte právo preveriť a opraviť ich, pokiaľ sú podľa Vášho názoru zastarané alebo nesprávne. K tomu postačuje e-mail na adresu, ktorá je uvedená v impressum, alebo na adresu pracovníka zodpovedného za ochranu údajov (adresa a e-mailová adresa pozri dole).

Právo na odvolanie

S účinkom do budúcnosti máte právo kedykoľvek odvolať súhlas k používaniu Vašich osobných údajov. K tomu postačuje e-mail na e-mailovou adresu, ktorá je uvedená v impressum alebo na adresu pracovníka zodpovedného za ochranu údajov.

Uschovávanie údajov (Data Retention)

Osobné údaje nechávame uložené v pamäti tak dlho, ako je to potrebné pre realizáciu služby, ktorú ste si priali, alebo ku ktorej ste vyslovili Váš súhlas, pokiaľ neexistujú žiadne ináč znejúce zákonné ustanovenia, ako napríklad pri aktuálne prebiehajúcich súdnych konaniach.

Používanie cookies

S cieľom poskytovať Vám naše služby čo najindividuálnejšie, používame v niektorých častiach webovej stránky takzvané cookies. Cookies sú identifikátory, ktoré môže webový server zasielať na Váš počítač, aby ho mohol po dobu Vašej návštevy identifikovať. Väčšina browserov (prehliadačov) je nastavená tak, že cookies sa automaticky akceptujú. Ukladanie cookies môžete však tiež deaktivovať, alebo Váš browser nastaviť tak, aby ste dostali informáciu o umiestňovaní cookies. V prípade, že by sa cookies nemali ukladať len počas príslušnej relácie a potom by nemali byť automaticky vymazané, ale by mali zostávať vo Vašom počítači uložené dlhšiu dobu, tak budete o ukladaní takéhoto cookies-súboru informovaní.

Bezpečnosť

LANXESS využíva technické a organizačné opatrenia nato, aby boli údaje, ktoré ste dali k dispozícii, chránené pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. V prípade zisťovania a spracovávania osobných údajov sú informácie prenášané v zašifrovanej podobe, aby sa zabránilo zneužitiu údajov tretími stranami. Naše bezpečnostné opatrenia sa priebežne prispôsobujú na príslušný aktuálny stav technologického vývoja.

Deti

Ochrana súkromnej sféry detí je dôležitou témou. Z tohto dôvodu nezisťujeme, nespracovávame a nevyužívame na našej webovej stránke žiadne informácie od osôb, o ktorých je nám známe, že sú mladšie ako 13 rokov, a to bez toho, aby sme predtým získali overiteľný súhlas zákonného zástupcu. Zákonní zástupcovia si môžu na vyžiadanie prezrieť informácie, ktoré ich deti poskytli, resp. požadovať, aby boli vymazané.

Kontakt

Pri problémoch, dotazoch alebo podnetoch sa, prosím, obracajte na pracovníka spoločnosti LANXESS AG zodpovedného za ochranu údajov, ktorý Vám rád poskytne pomoc. Neustály rozvoj internetu si z času na čas vyžaduje prispôsobenie nášho prehlásenia o ochrane údajov. Preto si vyhradzujeme právo, kedykoľvek previesť príslušné zmeny.

Pracovník spoločnosti LANXESS AG zodpovedný za ochranu údajov:
Markus Lehner
Kennedyplatz 1
50569 Cologne, Germany
Phone :  +49 221 8885 7437
Fax :       +49 214 30 95937437
Mobile:  +49 175 30 37437
E-Mail : markus.lehner@lanxess.comstefan.klamroth@lanxess.com