LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Všeobecné podmienky používania

Prístup k tejto internetovej stránke a jej používanie podliehajú nasledujúcim ustanoveniam. Pokiaľ s týmito nesúhlasíte, potom Vás prosíme, aby ste túto webovú stránku nepoužívali. Táto webová stránka bola vyvinutá spoločnosťou LANXESS AG, Corporate Communication (ďalej len LANXESS) a je ňou tiež spravovaná. Vyhradzujeme si právo, našu webovú stránku, všeobecné podmienky používania, ako aj naše predajné a dodacie podmienky úplne alebo čiastočne meniť, podľa nášho uváženia a/alebo jej prevádzku zastaviť, a to bez ohlásenia. Preto Vás žiadame, aby ste si webovú stránku pri Vašej novej návšteve stránky opäť prehliadli a jej zmeny/doplnky vzali na vedomie.

Prenechanie užívania

Všetky na tejto webovej stránke zverejnené informácie, dokumenty a vyobrazenia sú výlučne majetkom spoločnosti LANXESS. Súhlas k ich použitiu je podmienený uvedením doložky „copyright“ na všetkých kópiách. Použitie informácií bude slúžiť len k osobným účelom a nie na komerčné účely. Informácie nebudú žiadnym spôsobom menené a všetky vyobrazenia webovej stránky budú použité len s ich im prislúchajúcim textom.

Značky a autorské práva

Všetky na tejto webovej stránke uvedené značky sú majetkom skupiny Bayer, resp. skupiny LANXESS, iba že sú označené ako práva tretích strán alebo sú iným spôsobom ako takéto rozpoznateľné. Neautorizované užívanie týchto značiek alebo ostatných materiálov je výslovne zakázané a predstavuje porušenie autorských práv, značkových práv a iných ochranných práv.

Obmedzenie ručenia

Informácie, ktoré nájdete na tejto webovej stránke, zostavila spoločnosť LANXESS z interných a externých zdrojov s profesionálnou starostlivosťou podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Túto našu ponuku informácií sa budeme snažiť neustále rozširovať a aktualizovať. Cieľom tejto webovej stránky je predstaviť spoločnosť LANXESS, jej výrobky a servis. Za úplnosť alebo správnosť informácií, uvedených na tejto webovej stránke však nepreberáme žiadnu záruku – a to ani výslovne a ani konkludentne. Musíte si uvedomiť predovšetkým to, že dané informácie môžu byť zastarané. Z toho dôvodu by ste mali informácie, získané na tejto webovej stránke, preveriť skôr, než ich začnete – to je jedno akým spôsobom – používať. Poradenstvo na tejto webovej stránke Vás neoslobodzuje od povinnosti vlastného preverenia aktuálnosti našich poradenských pokynov – najmä našich bezpečnostných listov a technických informácií – a našich výrobkov vzhľadom na to, či sú vhodné pre plánovanú technológiu a účely. Pokiaľ potrebujete špeciálne rady alebo inštrukcie ohľadne našich výrobkov alebo nášho servisu, skontaktujte sa s nami priamo. Užívatelia tejto webovej stránky prehlasujú, že súhlasia s tým, že užívanie tejto webovej stránky ako i jej obsahu vykonávajú na vlastné riziko. Ani spoločnosť LANXESS a ani tretie osoby, ktoré sú zapojené do vývoja, výroby alebo prenosu tejto webovej stránky, neručia za škody alebo poškodenia, ktoré vzniknú na základe prístupu alebo nemožnosti prístupu, užívania alebo nemožnosti užívania tejto webovej stránky, alebo na základe tých okolností, že sa spoľahli na informáciu, ktorá je na tejto stránke obsiahnutá.

Webové stránky tretích strán/linky

Táto webová stránka obsahuje tiež linky alebo odkazy na webové stránky tretích strán. Dané linky k webovým stránkam tretích strán nepredstavujú zo strany spoločnosti LANXESS v žiadnom prípade jej súhlas s ich obsahom. LANXESS nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich dostupnosť alebo za obsah takýchto webových stránok a tiež neručí za škody alebo poškodenia, ktoré vznikli na základe užívania – jedno, akým spôsobom – takéhoto obsahu. Linky k iným webovým stránkam sú užívateľom tejto webovej stránky poskytované k dispozícii len ako komfort. Naviazanie spojenia k takýmto webovým stránkam prebieha na vlastné riziko užívateľa.

Vami poskytnuté informácie

Užívateľ webovej stránky je v plnom rozsahu zodpovedný za všetky informácie, ktoré zašle spoločnosti LANXESS, čo do obsahu a správnosti a tiež zodpovedá za to, aby sa neporušili práva tretích strán. Užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosť LANXESS AG tieto informácie uloží a použije pre štatistické vyhodnotenia alebo iné uvedené komerčné účely, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré rozširujú hlavné údaje o užívateľovi alebo údaje o užívaní v zmysle § 5 a § 6 TDDSG (Zákona o ochrane údajov v telekomunikáciách). Spoločnosť LANXESS je predovšetkým oprávnená, obsah takýchto správ, vrátane v nich obsiahnutých ideí, vynálezov, koncepcií, techník alebo know-how, využiť na akékoľvek účely, vrátane vývoja, výroby a/alebo umiestnenia produktov na trhu alebo servisu a tieto informácie rozmnožovať a bez obmedzenia ich sprístupniť pre tretie strany.

Medzinárodní užívatelia

Táto webová stránka je kontrolovaná, prevádzkovaná a ošetrovaná spoločnosťou LANXESS so sídlom v Leverkusene. LANXESS nepreberá ručenie za to, či sú informácie, prezentované na tejto stránke, správne aj na miestach mimo Nemecka, predovšetkým, či sú produkty a servis k dispozícii v tej istej úprave, veľkosti a za rovnakých podmienok. Ak navštívite túto webovú stránku z miesta nachádzajúceho sa mimo Nemecka a/alebo si z nej odtiaľto stiahnete určitý obsah, sami zodpovedáte za to, aby toto bolo v súlade s platnými miestnymi predpismi Vášho miesta pobytu.

Produkty, ktoré sú uvádzané na tejto webovej stránke, sa môžu v rozličných štátoch rozlišovať rozdielnym balením/veľkosťou balenia, rozdielnym popisom a označením.

Predaj produktov spoločnosti LANXESS

Predaj našich produktov prebieha podľa našich aktuálne platných Všeobecných predajných a dodacích podmienok.

Stránka s loginom: oprávnenie k prístupu

Ste povinní chrániť oprávnenie k prístupu pred neoprávneným prístupom tretích strán a zabezpečiť, aby nebol používaný inými osobami bez Vášho zmocnenia.

Pokiaľ sa dozviete o porušení bezpečnosti akýchkoľvek informácií, uložených na webovej stránke LANXESS, alebo o neoprávnenom užívaní jej prístupových dát, alebo máte dôvodné pochybnosti, že takéto prípady sú možné, musíte o tom bezodkladne informovať spoločnosť LANXESS.

Aplikovateľné právo

Akékoľvek právne nároky, vzniknuté v súvislosti s touto webovou stránkou alebo jej užívaním, alebo procesy, podliehajú výlučne zákonom Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou ustanovení Medzinárodného občianskeho práva a jednotného zákona o medzinárodnom nákupe hnuteľných vecí na základe Haagskeho dohovoru o nákupnom práve zo dňa 1964-07-01 a Dohovoru o nákupnom práve OSN zo dňa 1980-04-11.
Výroky do budúcna

Táto internetová stránka obsahuje určité výroky do budúcna. Tieto údaje sú označené slovami ako „verí“, „vychádza z toho“ alebo „očakáva“, resp. podobnými formuláciami. Rôzne známe, ako aj neznáme riziká, neistoty a iné faktory by mohli viesť k tomu, že skutočné výsledky, finančná situácia, vývoj alebo performancie našej spoločnosti by sa značne odlišovali od tých, aké sa výslovne alebo implicitne predpokladali v týchto výrokoch do budúcna. K týmto faktorom patria okrem iného:

  • poklesy konjunktúry v branžiach, v ktorých realizujeme našu obchodnú činnosť
  • nové, resp. zmenené predpisy, ktoré by zvyšovali naše prevádzkové náklady, alebo by inak znižovali našu ziskovosť
  • zvýšenie našich nákladov na suroviny, predovšetkým ak tieto náklady nemôžeme alokovať ďalej na našich klientov
  • uplynutie patentovej ochrany pre naše produkty, alebo jej redukcia
  • ručenie, predovšetkým v súvislosti s ekologickými zákonmi a z nárokov z ručenia výrobcu za škody spôsobené nedostatkom výrobku
  • výkyvy zmenných kurzov ako aj zmeny všeobecnej hospodárskej situácie
  • a ostatné na tejto internetovej stránke menované faktory.

Tieto faktory zahŕňajú tiež faktory, ktoré sme popísali v správach pre Frankfurtskú burzu cenných papierov. S vedomím týchto pochybností, odradzujeme čitateľov od toho, aby sa príliš spoliehali na takéto výroky do budúcna. V žiadnom prípade nepreberáme povinnosť tieto v budúcnosti rozvádzať, alebo ich prispôsobovať na budúce dianie a vývoj.

Nákup/dodávka: uzatvorenie zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky a predajné a dodacie podmienky sú platné pre všetky zmluvy uzatvárané so spoločnosťou LANXESS. Sú platné aj vtedy, keď sa zmluvný partner pri jeho objednávke vzťahuje na vlastné obchodné podmienky.

S odovzdaním objednávky súčasne prehlasujete, že súhlasíte so všetkými ďalšími podmienkami spoločnosti LANXESS, ktoré sú uvedené na webovej stránke.

Ak je objednávka podaná na tlačivách spoločnosti LANXESS, ktoré sú súčasťou tejto webovej stránky, potom je platná ako ponuka pre spoločnosť LANXESS na uzatvorenie zmluvy. K realizácii zmluvy dôjde až zaslaním písomného potvrdenia objednávky spoločnosťou LANXESS.

Ak sa potvrdenie objednávky odlišuje od údajov zákazníka v objednávke, je tento povinný, údaje bezodkladne písomne opraviť. V opačnom prípade sa stane zmluva účinnou za podmienok uvedených v potvrdení objednávky.